0 Kč

Všeobecné smluvní podmínky

Příloha objednávky účasti na kurzu Drobné opravy v domácnosti

poskytovaných PhDr. Mgr. Ladislavem Kreisingerem

(dále jen „Smluvní podmínky“)

1. Základní ustanovení

1.1. Poskytovatelem kurzů "Drobné opravy v domácnosti" (dále jen „kurzy“) je PhDr. Mgr. Ladislav Kreisinger, fyzická osoba  zapsaná v Živnostenském rejstříku, adresa provozovny Kapitulská 408/10 140 00 Praha 4, IČ: 04609689 (dále jen „ poskytovatel“), číslo bankovního účtu: Air Bank 2802232013/3030 (dále jen „bankovní účet poskytovatele“), e-mail: info@kutilskaakademie.cz,  tel.: 725 545 205.

1.2. Poskytovatel kurzů zveřejňuje a pravidelně aktualizuje seznam připravovaných kurzů, jejich cenu,  popis a termín konání na internetových stránkách poskytovatele www.kutilskaakademie.cz v odkazu „Objednat kurz“.

1.3. Cena kurzů zahrnuje výuku, zapůjčení všeho potřebného elektrického i ručního nářadí, zapůjčení ochranných pomůcek, zapůjčení výukových pomůcek.

1.4. Veškeré úkony související se smluvním vztahem vzniklým na základě těchto Smluvních podmínek musí být činěny písemně. Nedodržení písemné formy má za následek neplatnost úkonu. Písemnou formou se rozumí i komunikace prostřednictvím e-mailu, objednávka kurzu učiněná prostřednictvím internetových stránek poskytovatele www.kutilskaakademie.cz, jakož i komunikace prostřednictvím formuláře na těchto stránkách.

2. Přihlášení do kurzu a úhrada ceny

2.1. Zájemce o účast na kurzu (dále jen „uchazeč“) se na vybraný kurz přihlašuje výhradně objednávkou vybraného kurzu na internetových stránkách poskytovatele www.kutilskaakademie.cz v sekci „Objednat kurz“.

2.2. Počet účastníků jednotlivých kurzů je omezen a objednávky uchazečů jsou poskytovatelem registrovány v pořadí, v jakém mu byly elektronicky doručeny - rozhodujícím je den a přesný čas registrace objednávky. Po přijetí závazné objednávky od uchazeče na poslední volné místo bude kurz uzavřen. Další uchazeči jsou o této skutečnosti vyrozuměni e-mailem a po dohodě mohou být zařazeni na náhradní termín.

2.3. Pokud poskytovatel registrovanou objednávku kurzu od uchazeče přijme, vyzve uchazeče emailem k zaplacení ceny vybraného kurzu.

2.4. Objednávka uchazeče se stává platnou a závaznou až v den přijetí úhrady ceny vybraného kurzu (dále jen „kurzovné“) na bankovní účet poskytovatele. Cenu kurzovného musí uchazeč uhradit poskytovateli do 5 kalendářních dnů ode dne výzvy k zaplacení ceny vybraného kurzu.

2.5. Jako variabilní symbol úhrady kurzovného uchazeč použije číslo objednávky.

2.6. V případě, že kurzovné není uhrazeno v řádném termínu bez podání vysvětlení poskytovateli, nebude přihláška považována za platnou a poskytovatel je oprávněn uchazeče do vybraného kurzu nepřihlásit. Uvolněné místo bude v takovém případě nabídnuto dalším uchazečům.

 3. Dárkové poukazy na kurzy

3.1. Kurzovné za vybraný kurz lze uhradit platným dárkovým poukazem vystaveným a zakoupeným u poskytovatele (dále jen „poukaz“) pouze pokud termín konání poukazem hrazeného kurzu spadá do doby platnosti uvedené na poukazu.

3.2. Doba platnosti poukazu je 6 měsíců ode dne jeho vystavení. Po uplynutí doby platnosti uvedené na poukazu je poukaz neplatný a nelze jej k uhrazení kurzovného použít. Za poukaz s uplynulou dobou platnosti nelze nárokovat jakoukoliv náhradu.

3.3. Platný poukaz lze použít výhradně k úhradě kurzovného. Poukaz není směnitelný za peníze. Objednávku kurzu za nějž bylo kurzovné uhrazeno poukazem nelze zrušit a nárokovat vrácení kurzovného.

3.4. V případných sporech o platnosti či pravosti poukazu rozhoduje poskytovatel.

3.5. Zakoupení i uplatnění poukazu je zároveň vyjádřením souhlasu se smluvními podmínkami.

 4. Odstoupení od objednávky uchazečem a storno poplatky

4.1. V případě odstoupení uchazeče od objednávky před úhradou kurzu nebudou poskytovatelem uchazeči účtovány žádné manipulační a storno poplatky.

4.2. Případné odstoupení uchazeče od objednávky po úhradě ceny kurzu (dále jen „Storno objednávky“), musí být učiněno výlučně odesláním vyplněného formuláře umístěného na internetových stránkách poskytovatele www.kutilskaakademie.cz v odkazu „Stornovat kurz“. Zde vyplněný  formulář storna objednávky je odeslán a registrován na elektronické adrese poskytovatele storno@kutilskaakademie.cz. Dnem doručení storna objednávky poskytovateli se rozumí den, kdy bylo storno objednávky doručeno na elektronickou adresu storno@kutilskaakademie.cz.

4.3. Při doručení storna objednávky poskytovateli 30 a více kalendářních dnů před termínem uhrazeného kurzu bude uchazeči poskytovatelem účtován manipulační a storno poplatek ve výši 10% ze skutečně (nominálně) zaplaceného kurzovného.

4.4. Při doručení storna objednávky poskytovateli od 29 do 15 kalendářních dnů před termínem uhrazeného kurzu bude uchazeči poskytovatelem účtován manipulační a storno poplatek ve výši 25% ze skutečně (nominálně) zaplaceného kurzovného.

4.5. Při doručení storna objednávky poskytovateli od 14 do 5 kalendářních dnů před termínem uhrazeného kurzu bude uchazeči poskytovatelem účtován manipulační a storno poplatek ve výši 50% ze skutečně (nominálně) zaplaceného kurzovného.

4.6. Při doručení storna objednávky poskytovateli od 4 do 2 kalendářních dnů před termínem uhrazeného kurzu bude uchazeči poskytovatelem účtován manipulační a storno poplatek ve výši 75% ze skutečně (nominálně) zaplaceného kurzovného.

4.7. Při doručení storna objednávky poskytovateli méně než 2 kalendářní dny před termínem uhrazeného kurzu bude uchazeči poskytovatelem účtován manipulační a storno poplatek ve výši 100% ze skutečně (nominálně) zaplaceného kurzovného.

4.8. Skutečně (nominálně) zaplacené kurzovné ponížené o manipulační a storno poplatek v příslušné výši odešle poskytovatel bez zbytečného odkladu na účet, ze kterého bylo kurzovné za stornovaný kurz uhrazeno.

4.9. Pokud se uchazeč nezúčastní již uhrazeného kurzu v termínu, na který byl přihlášen, nemá nárok na jakoukoliv kompenzaci či náhradu kurzovného.

4.10.Jakkoliv měnit objednávku kurzu po úhradě ceny kurzu může uchazeč pouze se souhlasem poskytovatele.

 5. Změny a zrušení kurzu poskytovatelem

5.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu, doby zahájení i ukončení kurzu, osoby lektora, místa konání, případně dalších skutečností. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo zrušit kurz v případě, že nebude naplněn minimální požadovaný počet účastníků kurzu a z důvodů vyšších mocí. O těchto změnách je poskytovatel povinen informovat uchazeče bez zbytečného odkladu.

5.2. V případě zrušení nebo změny termínu konání kurzu poskytovatelem bude uchazeči nabídnuta možnost použít zaplacené kurzovné k úhradě kurzu v jiném termínu, nebo dle dohody s uchazečem vrátí poskytovatel kurzovné na účet uchazeče v té výši, jakou uchazeč za kurzovné skutečně uhradil.

6. Vyloučení odpovědnosti

6.1. Uchazeč bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za žádné újmy, zranění, ztráty a škody jakéhokoli druhu včetně přímých, nepřímých, zvláštních, následných nebo náhodných škod vzniklých uchazeči či jiným osobám a subjektům přímo nebo v souvislosti s praktickou nebo teoretickou aplikací jakýchkoliv informací, doporučení, znalostí, dovedností apod. skutečně či domněle získaných v kurzech poskytovatele. Náklady, způsobené uvedenými okolnostmi, nese výhradně uchazeč.

7. Závěrečná ustanovení a souhlas se Smluvními podmínkami

7.1. Uchazeč souhlasí, aby poskytovatel shromažďoval, uchovával a zpracovával osobní a další údaje o uchazeči obsažené v objednávce pro účely poskytování svých služeb. Uchazeč si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi objednávky byl seznámen, všechny jím zadané údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

7.2. Tyto Smluvní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky účasti na kurzech pořádaných poskytovatelem, a jsou závazným dokladem o souhlasu uchazeče se smluvními podmínkami. To, že se s nimi seznámil a že s nimi bez výhrady souhlasí, potvrzuje uchazeč objednávkou kurzu a zaplacením kurzovného.

Smluvní podmínky vydal dne 24.11.2015 poskytovatel jako nedílnou součást objednávky všech kurzů poskytovatele.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting